Join the PubAffairs Network

Established in January 2002, PubAffairs is the premier network and leading resource for the public affairs, government relations, policy and communications industry.

The PubAffairs network numbers over 4,000 members and is free to join. PubAffairs operates a general e-Newsletter, as well as a number of other specific group e-Newsletters which are also available to join by completing our registration form.

The PubAffairs e-Newsletters are used to keep members informed about upcoming PubAffairs events and networking opportunities, job vacancies, public affairs news, training courses, stakeholder events, publications, discount offers and other pieces of useful information related to the public affairs and communications industry.

Join the Network

About the role

In this brand new role, you will be responsible for establishing Glandŵr Cymru (the Canal & River Trust in Wales) as a valued waterway and well-being charity, and as an equally valued strategic and delivery partner. In particular, this will involve gaining political and policy support from key bodies and decision-makers in Wales.

About you

We’re looking for an experienced policy and public affairs professional with a track record of building strategic relationships, influencing public policy and acting as a political advocate. As well as being a strong negotiator, influencer and communicator, you must have sound knowledge of the political system in Wales and key policy issues. A degree or equivalent in public policy, politics or a related subject is also essential.

About us

One of the UK’s biggest charities, we maintain 2,000 miles of historic canals, rivers, docks and reservoirs, along with museums, archives and the country’s third largest collection of protected historic buildings – preserving them for future generations. We believe living waterways transform places and enrich lives. Achieving this vision will be a fascinating challenge. Come and be part of it.


Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

Tua £40,000 + lwfans ariannol car + pensiwn a buddion eraill
Yng Ngofilon, De Cymru

Ynghylch y rôl

Yn y rôl newydd sbon hon, byddwch yn gweithio i sefydlu Glandŵr Cymru (yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru) fel elusen llesiant a dyfrffyrdd bwysig ac fel partner darparu a strategol gwerthfawr. Yn arbennig, bydd hyn yn golygu cael cefnogaeth wleidyddol a chymorth polisi gan gyrff a phenderfynwyr allweddol yng Nghymru.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am weithiwr polisi a materion cyhoeddus proffesiynol profiadol gyda hanes o feithrin cysylltiadau strategol, gan ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a gweithredu fel eiriolwr gwleidyddol. Yn ogystal â bod yn drafodwr, dylanwadwr a chyfathrebwr cadarn, bydd gennych wybodaeth drylwyr am y system wleidyddol yng Nghymru a materion polisi allweddol. Mae gradd neu gyfwerth mewn polisi cyhoeddus, gwleidyddiaeth neu bwnc cysylltiedig yn hollbwysig hefyd.

Amdanom ni

A ninnau’n un o elusennau mwyaf y DU, rydym yn cynnal 2,000 o filltiroedd o gamlesi, afonydd, dociau a chronfeydd hanesyddol, ynghyd ag amgueddfeydd, archifau a thrydydd casgliad mwyaf y wlad o adeiladau hanesyddol gwarchodedig – gan eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Credwn mewn dyfrffyrdd byw sy’n trawsnewid lleoedd ac yn cyfoethogi bywydau. Bydd gwireddu’r weledigaeth hon yn her ddiddorol iawn. Dewch i fod yn rhan o hyn.

Supporting Documents

The documents below relate to the job you are applying for, click on any of the links to download and view:

To Apply

Please click below to find out more and apply.

Please quote reference number 2018-5284 when applying.

Interviews will take place at our Govilon office on 16th & 17th April 2018. Candidates must be available on either of these dates to attend interview.

We aim to represent the diverse communities we are part of and welcome applicants from across all sectors of the community. We strongly believe that a diverse workforce brings with it a diversity of ideas, thinking and ways of working which enhances what we do.


Dyfynnwch y cyfeirnod 2018-5284 wrth ymgeisio.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ein swyddfa yng Ngofilon ar 16 ac 17 Ebrill 2018. Rhaid i'r ymgeiswyr fod ar gael ar un o'r dyddiadau yma i fynychu cyfweliad.

Ein nod yw cynrychioli’r cymunedau amrywiol rydym yn rhan ohonynt ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned. Credwn yn gryf fod gweithlu amrywiol yn golygu amrywiaeth o ran syniadau a ffyrdd o feddwl a gweithio, sy’n cyfoethogi’r hyn rydym yn ei wneud.

Apply online

  • Fill out the short form below and upload your CV.

Closing date

The closing date for applications for this post is 11:59pm on Sunday 25th March 2018